Home
NATJEČAJ

NATJEČAJ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-100/23

Bukovica, 10. ožujka 2023.                 

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1932/22 od

7. veljače 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

          za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ica  tehničke kulture – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme (pola nastavne norme)  do kraja nastavne 2022./2023.godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

  1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
  2. ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
  3. imaju položen stručni ispit 

Na natječaj dostaviti:

  • potpisanu prijavu
  • kraći životopis, 
  • rodni list,                              
  • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
  • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  ( liječničko uvjerenje po prijemu).

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju( od 10. do 18. ožujka 2023. godine).

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu ili na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, 80243 Mesihovina- Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Školskog odbora                                                          Lucija Krajina