Home
Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-422 /23

Bukovica, 1. prosinca 2023.                 

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-30-1513/23 od

21. studenoga 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

       za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik/ica  matematike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2023./2024.godine,
 2. Nastavnik/ica fizike– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2023./2024. godine,
 3. Nastavnik/ica engleskog jezika– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (pola nastavne norme) do kraja nastavne 2023./2024. godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

 1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
 2. ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
 3. imaju položen stručni ispit

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu
 • kraći životopis,
 • rodni list,                              
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  ( liječničko uvjerenje po prijemu).

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju( od 1. do 9. prosinca 2023. godine).

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta slati isključivo poštom na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, Bukovica 227, 80240 Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                        Predsjednica Školskog odbora

Lucija Krajina