Home
Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-430/21

Bukovica, 01. listopada 2021.                

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića, i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1868/21 od 24.9.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

 

N A T J E Č A J A

za popunu radnog mjesta u školskoj 2021./2022. godini

  1. Psiholog 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do kraja nastavne   2021./2022. godine  (3 radna dana u OŠ fra Mije Čuića u Bukovici  i 2 radna dana u OŠ Stjepana Radića u Prisoju)

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom  kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

  1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
  2. ispunjavati  zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
  3. imati  položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj dostaviti:

  • kraći životopis,
  • rodni list, 
  • potvrda o prebivalištu                           
  • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
  • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  (liječničko uvjerenje po prijemu).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu ili na adresu: Osnovna škola fra Mijo Čuić Bukovica, 80243 Mesihovina- Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                         Predsjednica Školskog odbora                                                                Lucija Krajina