Home
Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38- 484/21

Bukovica, 8. studenoga 2021.                

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1773/21 od

26. listopada 2021. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

                                                        za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik/ica  engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme od

7. prosinca 2021.  do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2021./2022.godine.

 • Nastavnik/ica  tehničke kulture, 1 izvršitelj, naodređeno radno vrijeme od

9. prosinca 2021. do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2021./2022.godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

 1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
 2. ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
 3. imaju položen stručni ispit

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu
 • kraći životopis,
 • rodni list,                             
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  ( liječničko uvjerenje po prijemu).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu ili na adresu: Osnovna škola fra Mijo Čuić Bukovica, 80243 Mesihovina- Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Školskog odbora

Lucija Krajina