Home
Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-532/21

Bukovica, 7. prosinca 2021.                

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1773/21 od 26. listopada 2021. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

 za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik/ica  njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme ( 14 sati) od  10. siječnja 2022.  do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2021./2022.godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

  1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
  2. ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
  3. imaju položen stručni ispit

Na natječaj dostaviti:

  • potpisanu prijavu
  • kraći životopis,
  • rodni list,                             
  • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
  • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  ( liječničko uvjerenje po prijemu).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu ili na adresu: Osnovna škola fra Mijo Čuić Bukovica, 80243 Mesihovina- Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                         Predsjednica Školskog odbora                                                                  Lucija Krajina